Váš nákupní košík
je prázdný

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro kupní smlouvy uzavřené od 1.3.2024.

Tyto obchodní podmínky jsou smluvní a platí pro nákup v internetovém obchodě www.ahome.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetových stránek www.ahome.cz je společnost Olafis s.r.o., IČO: 08401080, Jílkova 1985/151, 615 00 Brno. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt (osoba), nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1. Vymezení pojmů

Kupní smlouva: definuje § 2079 obč. zákoníku. Prodávající se zavazuje předmět koupě odevzdat a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí. Spotřebitelská smlouva: definuje § 1810 obč. zák. Smlouvu uzavírá spotřebitel s podnikatelem ( spotřebitel - prodávající ). Ve smyslu § 1822 obč. zák.: Smlouva je v momentě uzavření předána kupujícímu elektronicky formou automatického emailu v podobě potvrzení objednávky (není-li tato pouze rezervací), dále při plnění smlouvy (převzetí věci a uhrazení je tato smlouva předána spotřebiteli ve fyzické formě v podobě faktury-dokladu o koupi), a tímto jsou také předány v elektronické podobě kupujícímu obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující / spotřebitel § 419 obč. zák. – je člověk, který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák., osoba která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nákup zboží na IČ, DIČ, jméno společnosti kupujícího atd…) Dále vše upřesňuje obchodní zákoník. Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle obchodního zákoníku. Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců. Odstoupení od kupní smlouvy je možné jen po dohodě, termín pro vyřízení reklamace není pevně stanoven. Uzavření kupní smlouvy – při objednání zboží za pomocí prostředků komunikace na dálku s požadavkem kupujícího na doručení přepravní společností - bezkontaktní způsob převzetí - vzniká momentem objednání a potvrzení přijetí objednávky kupní smlouva uzavřená za pomoci prostředků komunikace na dálku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Je-li nějaká část těchto obchodních podmínek neplatná nezneplatňuje tyto celé obchodní podmínky. Pouze vlastní neplatnou část. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.ahome.cz. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.ahome.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

Objednávka je možná řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.ahome.cz Uskutečněním objednávky souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami a je povinen se s nimi seznámit v plném rozsahu před uskutečněním objednávky. Kupující není oprávněn měnit povahu nabídky a požadovat jiné, než nabízené zboží za jiných než nabízených podmínek. V případě uskutečnění objednávky řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.ahome.cz bude o tomto kroku spotřebitel informován automatickým emailem ve kterém mu bude sděleno i číslo jeho objednávky. Případné chyby v objednávce způsobené špatným vyplněním ze strany kupujícího lze opravit na žádost kupujícího. Zažádat o opravu lze emailem nebo telefonicky. Za správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce odpovídá kupující. Při objednání více kusů zboží, nebo přesáhne-li celková cena objednaného zboží 5.000,-Kč, může být vyžadována po kupujícím záloha splatná před plněním. V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku a zajistit plnění potvrzené objednávky (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné, není možné dodat zboží za původní cenu např. z důvodu nestandardního výkyvu kurzu koruny vůči světovým měnám, je-li zboží vyprodané – skladové zásoby jsou omezené, atd.), je prodávající takovou objednávku oprávněn po dohodě s kupujícím zrušit, nebo prodloužit termín dodání objednaného zboží, případně zaslat podobný typ zboží v podobné cenové kategorii. V případě zrušení objednávky bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Jakmile je zboží expedováno (předáno přepravci), je o tomto kroku kupující informován emailem. Kupující souhlasí se započetím plnění kupní smlouvy ze strany dodavatele ihned po jejím uzavření. V případě požadavku kupujícího na zrušení kupní smlouvy před jejím plněním bude kupní smlouva stornována - zrušena pouze po dohodě s prodávajícím. Kupující o zrušení smlouvy neprodleně informuje prodávajícího a to buď telefonicky nebo emailem. V případě neplnění kupní smlouvy ze strany kupujícího (např. při odmítnutí převzetí zboží od dopravce, nevyzvednutí na prodejně, neuhrazení kupní ceny atd, po potvrzení objednávky prodávajícím, je kupující povinen zaplatit stornopoplatek ve výši 500 Kč. Výjimku tvoří odmítnutí plnění z důvodu poškození zásilky.

4. Cena zboží

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 

5. Platba

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

6. Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, nefunkční atd...), informuje o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po fyzickém převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem. Kupující, který je spotřebitelem, má co nejdříve provést prohlídku zboží po dodání, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno ( poškrábáno, podřeno, nefunkční atd...) informuje o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem. Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Pro kladné vyřízení takové reklamace je vhodné doložit záznam o poškození výrobku při dopravě, podepsané dopravcem. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného a nebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující. Odpovědnost nahodilé zkázy (vzniku škody na zboží) přechází na kupujícího v momentě převzetí věci, nebo v momentě zapůjčení věci po celou dobu zapůjčení až do vrácení věci zpět prodávajícímu (např. po dobu odzkoušení věci kupujícím před jejím uhrazením, převzetím, nebo jen při odzkoušení bez následného uzavření kupní smlouvy atd.) Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně užívání věci, které by mohli vést k poškození výrobku kontaktuje kupující prodávajícího před započetím užívání věci. V případě výběru dopravy kurýrní službou IN TIME bere kupující na vědomí, že kurýr může zásilku uložit na nejbližším výdejním místě.

7. Rozpor s kupní smlouvou

Viz. obč. zák. § 2161. Vada na výrobku, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující - spotřebitel právo u nové věci dle § 2169 obč.zák. na dodání nové věci bez vad, není-li to vzhledem k dané vadě nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti věci, má kupující právo pouze na bezplatnou výměnu této součásti. Je-li vada výrobku neodstranitelná, může od kupní smlouvy odstoupit. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě prodávajícím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8. Záruční podmínky - podmínky reklamace

Prodejce je oprávněn přijímat k záruční opravě pouze výrobky, které sama prodala. Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu u prodávajícího reklamovat. Práva kupujícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy a jsou na třetí osobu nepřenosná! Vadou výrobku se rozumí změna (vlastnosti) výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka.

Je-li kupujícím spotřebitel, záruka je tímto stanovena na 24 měsíců. Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle obchodního zákoníku . Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců. Odstoupení od kupní smlouvy je možné jen po dohodě, termín pro vyřízení reklamace není pevně stanoven atd. Náklady a škody, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění reklamace zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.

Způsob uplatnění reklamace

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek u prodávajícího reklamovat. Doporučujeme osobně nebo poštou na adrese Ahome, Jílkova 1985/151, 615 00 Brno. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena a jakýkoliv jiný postup je považován za porušení záručních podmínek a může vést k zamítnutí případné reklamace uplatněné po té u prodávajícího. Kupující bez zbytečného odkladu odešle-doručí vadný výrobek prodávajícímu. Nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace. Rovněž sdělí prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace ) jaké právo při uplatnění reklamace si zvolil (jaké jsou požadavky kupujícího a jak má být reklamace vyřízena). Uplatnění práva nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Reklamovaný výrobek nesmí být uzamčen bezpečnostním kódem, nebo chráněn jakýmkoliv bezpečnostním prvkem ze strany uživatele. Takováto reklamace může být vyřízena jako neoprávněná z důvodu nemožnosti přezkoumání vady výrobku. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně jej chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, dále pojištěn a rovněž aby zásilka byla označena příslušnými symboly. Výrobek musí být kupujícím zabalen ve vhodném obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu. Kupující prokáže pro řádné uplatnění reklamace původ zboží nejlépe doložením dokladu o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem, prokáže, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího. Při reklamaci za využití dopravce se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek, jako doklad o zaslání zboží.

Reklamace by měla obsahovat:

 • identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu), včetně uvedení telefonního spojení a emailu,
 • název reklamovaného výrobku,
 • přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady,
 • kompletní výrobek, který je reklamován (případně i příslušenství, s nímž byl zakoupen- je-li toto předmětem reklamace, nebo má spojitost
  s uvedenou vadou).
 • doklad o zakoupení výrobku, prokazující nabytí výrobku.

Lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady

Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Pro spotřebitele je záruční doba 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem je 12 měsíců. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila – byla zjištěna. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Záruka se na základě uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) prodlužuje v případě, že tato byla oprávněná o dobu od uplatnění reklamace do doby, do které byl kupující povinen si vyřízenou reklamaci převzít. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Uplatnil-li kupující spotřebitel právo z odpovědnosti za vadu výrobku řádným způsobem, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19 odst. .3 Ochr.Spotřebitele). Stav reklamace kupující zjistí emailovým dotazem na stav reklamace. To platí i o podání informace o vyřízení reklamace. Email: info@ahome.cz Kupujícímu, který není spotřebitelem bude reklamace vyřízena v co nejkratším možném termínu. Dle obchodního zákoníku není v tomto případě stanovena lhůta pro vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace proto může být delší třiceti dní. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je tímto pro kupujícího, který není spotřebitelem stanovena na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace.

Rozsah záruky

Záruka je neoprávněná v případě, že:

 • dojde k neoprávněnému zásahu do výrobku,
 • byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
 • byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi,
 • je výrobek mechanicky poškozen, nese známky hrubého zacházení.

Záruka se nevztahuje na:

 • na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
 • poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
 • vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
 • vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,
 • u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Převzetí výrobku po vyřízení reklamace

Po vyřízení reklamace je výrobek zdarma zaslán zpět na adresu kupujícího nebo připraven k vyzvednutí na prodejně o čemž je kupující informován emailem či telefonicky. Kupující je povinen si od přepravce reklamovaný výrobek převzít. Neučiní-li tak, jdou účelně vynaložené náklady spojené s náhradním plněním k jeho tíži. Bude-li prodávající nucen uschovat věc – nevyzvednutou reklamaci na určitou dobu je tímto stanoven uskladňovací poplatek 10,- Kč za den uskladnění. Nepřevezme-li si kupující reklamaci do jednoho roku ode dne, kdy měla být tato vyzvednuta má právo prodávající takový výrobek prodat a získané prostředky použít na úhradu skladného. Zbytek získané částky bude kupujícímu zaslán jím zvoleným způsobem ( např. na účet atd.)

9. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu, také pro zaslání např. dotazníku spokojenosti a pro statistické účely. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že nezbytné údaje pro doručení zboží (jméno, adresa, email, telefon) budou zpracovávány kupujícím zvoleným dopravcem za účelem kontaktování při doručování zásilek a vlastním doručení.

10. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem (občanský zákoník) § 1829 obč. zák. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené výhradně použitím prostředků komunikace na dálku (internet, telefon atd.) do 14 dní od převzetí zboží. Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána spotřebiteli. Spotřebitel odpovídá dodavateli dle § 1833 obč. zák. za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. (Jedná se zejména o náklady spojené s odstranění uživatelských a neoriginálních dat, vyčištění telefonu, nutná výměna části výrobku, nebo příslušenství z hygienických důvodů ( např. použitá a znečištěná sluchátka atd.) a celkové náklady spojené s uvedením zboží do stavu, ve kterém bylo spotřebiteli předáno ( např. výměna poškozených a opotřebených částí výrobku) atd. Jedná se tzv. o snížení hodnoty zboží ze strany spotřebitele. Částka skutečně vynaložených nákladů může být dána kupujícímu k úhradě. V každém konkrétním případě bude tato náhrada stanovena individuálním posouzením v samostatném řízení a je splatná ihned. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (předáno, nebo zasláno) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží jím vrácené ve změněném stavu oproti předání kupujícímu při zakoupení, např. poškozeno, opotřebeno, bude nekompletní atd., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Náklady spojené s navrácením věci prodávajícímu hradí kupující. Kupní cena včetně nákladů na dodání při odstoupení bude spotřebiteli vrácena způsobem, jakým byla uhrazena, případně jinak na základě dohody (na účet, složenkou atd.) do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy pouze v případě, že bude zboží prodávajícímu v zákonné lhůtě předáno, či prokázáno, že bylo zboží odesláno. Ne dříve. Cena nákladu na dodání zboží je nejnižší možná cena na dodání zboží při plnění objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí občanským zákoníkem a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy je podle § 1829 občanského zákoníku omezeno pouze na spotřebitele! Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě dle § 1829 obč. zák. doporučujeme provést odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem a odeslat prodávajícímu či přinést na prodejnu kompletní dodávku zboží, které má být vráceno včetně průvodního dopisu, kde bude uvedeno, že odstupujete od kupní smlouvy. Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a dokladu o koupi! Ve stavu v jakém bylo kupujícímu dodáno se všemi náležitostmi. Zboží se vrací včetně původního obalu. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Adresa pro zaslání: Jílkova 1985/151 615 00 Brno.

Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že za takové zboží se mimo jiné považuje i zboží, které je nabízeno ve variantách (různé rozměry, barvy atd.).

Výklad: Uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku vyžaduje výhradní použití alespoň jednoho z těchto prostředků, tj. neosobní účast obou stran od objednání až po převzetí a uhrazení věci kupujícím. Pouze v tomto případě se jedná o kupní smlouvu uzavřenou za pomocí prostředků komunikace na dálku.

Vzniknou-li zúčastněným stranám vůči sobě navzájem pohledávky – dluží-li si vzájemné plnění stejného druhu , lze tyto pohledávky uspokojit vzájemným zápočtem těchto pohledávek. § 1985 obč. zák.

11. Závěrečná ustanovení

Zobrazené barevné varianty výrobků na katalogových listech jsou pouze informativní a nemusí se vždy shodovat se skutečně dodanou variantou výrobku. Výjimku tvoří výrobky, u kterých je např. barva specifikována přímo v názvu výrobku a dále pak výrobky, u kterých je požadovaná barva přímo specifikována kupujícím v poznámce u objednávky. Uskutečněním objednávky kupující souhlasí s podmínkami stanovenými v tomto nákupním řádu, se kterými měl možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a byl na ně dostatečně předem upozorněn.

Informace k našim vůním v kategorii Vůně

Varování: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky. Při styku s kůží: Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. Při požití: Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody. U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Obsahuje: Linalylacetate (CAS: 115-95-7), 1,3,4,6,7,8-Hexahdro-4,6,6,7,8,8- -hexamethy cyclopenta(g)-2-benzopyran (CAS:1222-05-5), Linalool(CAS: 78-70-6), Dihydromyrcenol (CAS: 18479-58-8), 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetrahydronaphthalene (CAS1506-02- - 1 ) , 1 - ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 - O c t a h y d r o - 2 , 3 , 8 , 8 - t e t r a - methyl-2-naphthyl)ethan-1-one (CAS: 54464-57-2), d-Limonene (CAS: 5989-27-5), 2-ISOBUTYL-4-HYDROXY-4-METHYLTETRAHYDROPYRAN (CAS: 63500-71-0), Ionon-Beta (CAS: 14901-07-6), Phenyl ethyl alkohol (CAS: 60-12-8), 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal (CAS: 1205-17-0), Butylhydroxytoluen (CAS: 128-37-0), Citronellol (CAS: 106-22-9), 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl) propanal (CAS: 103-95-7), Coumarin (CAS: 91-64-5), Citral(CAS: 5392-40-5), Cyclogalbanat - Cyclogalbani (CAS:68901-15-5), Salicylate Cis-3-Hexenyle (CAS: 65405-77-8),Acetylcedrene (CAS: 32388-55-9), Geraniol (CAS: 106-24-1), Beta-pinene (CAS: 18172-67-3), Terpinene Gamma (CAS: 99-85-4).

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Informační povinnost: Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitele vyřizujeme telefonickou, či písemnou formou. V případě nespokojenosti se může spotřebitel obrátit na ČOI, nebo věc řešit občanskoprávní cestou, případně řešit jakoukoliv jinou zákonem stanovenou formou.